"همه چراغها" در مقابل "E.T"؟

من فکر می کنم ET

گرچه "همه چراغ ها" بیشتر در ذهن من فرو می رود!


پاسخ 1:

ET !!


پاسخ 2:

همه چراغ ها ، هیچ مسابقه ای نیست


پاسخ 3:

من به طور خاص هر دو را دوست ندارم ، اما همه چراغ ها قابل تحمل ترند.


پاسخ 4:

همه چراغ ها.

هر دو آهنگ خوب هستند ، اما ویدیوی ET خراب است


پاسخ 5:

Elliiiot OO ، ------ •


پاسخ 6:

هر دو به عنوان جهنم آزار دهنده هستند