زاویه حاد در مقابل زاویه Obtuse
 

زاویه ها به عنوان شکلی که با تقاطع دو خط مستقیم شکل گرفته تعریف می شوند. قطعه های خط مستقیم طرفین نامیده می شوند و نقطه تقاطع به عنوان راس شناخته می شود. اندازه یک زاویه با جداسازی طرفین آن در اطراف راس اندازه گیری می شود. اندازه گیری زاویه را نیز می توان از نظر ریاضی به عنوان نسبت بین قوس ایجاد شده توسط زاویه و شعاع قوس تعریف کرد.

رادیان واحد استاندارد اندازه گیری زاویه ها است ، اگرچه از درجه و درجه نیز استفاده می شود. زاویه ها معمولاً به عنوان اندازه گیری چرخش یا جداسازی زاویه ای استفاده می شوند.

زاویه ها یک مفهوم مهم در مطالعه هندسه هستند و بر اساس ویژگی های خاص آنها طبقه بندی می شوند. زاویه حاد اگر قدر آن کمتر از π / 2 راد یا 90 درجه باشد (یعنی 0-θ .π / 2 راد). اگر بزرگی آن بین π / 2 راد یا 90 درجه و π rad یا 180 درجه باشد زاویه ای زاویه گیر نامیده می شود.

زاویه حاد زاویه حاد

ضلع دیگر و زاویه های حاد همیشه زاویه های رفلکس ایجاد می کنند.

تفاوت بین زاویه Obtuse و حاد چیست؟

• زاویه حاد زاویه ای با اندازه کمتر از π / 2 راد یا 90 درجه است

• زاویه Obtuse زاویه ای با اندازه بین π / 2 راد یا 90 درجه و π rad یا 180 درجه است

• به عبارت دیگر ، یک زاویه بین یک زاویه مستقیم و یک زاویه سمت راست به عنوان یک زاویه چاق شناخته می شود و یک زاویه کمتر از یک زاویه راست به عنوان یک زاویه حاد شناخته می شود.