حسابداری در مقابل حسابرسی
 

حسابرسی و حسابداری دو مفهوم نزدیک به هم هستند که از همان سوابق گزارشگری مالی ناشی می شوند ، در حالی که یک کارکرد بدون عملکرد دیگر نمی تواند به طور مؤثر عمل کند. برای درک این تفاوت تفاوت بین این دو ضروری است زیرا ترکیب این کارکردها نه تنها برای تهیه صورتهای مالی بلکه برای اطمینان از صحت اطلاعات در این قبیل اظهارات ضروری است. مقاله زیر ، این دو را از نظر معنای سازمان برای شما متمایز می کند و به خواننده کمک می کند تا تفاوت بین این دو مفهوم را به وضوح درک کند.

حسابداری

حسابداری عبارت است از کارکرد ثبت ضبط معاملات روزانه در کتب بنگاه به منظور تهیه صورتهای مالی در پایان دوره حسابداری. هدف از حسابداری ، ارائه اطلاعات گسترده و دقیق به سازمان و کاربران اطلاعات حسابداری است که شامل اطلاعات مربوط به فعالیتهای مختلف اقتصادی ، معاملات تجاری و مبادلات پولی است که توسط مشاغل انجام می شود. عملکرد حسابداری در طول سال انجام می شود و توسط کارمندان تمام وقت سازمان مطابق با استانداردهای حسابداری مشخص انجام می شود.

حسابرسی

حسابرسی فرایند ارزیابی اطلاعات حسابداری ارائه شده در صورتهای مالی سازمان است. حسابرسی شامل اطمینان از صحت ، گزارش نسبتاً مالی ، تهیه اخلاقی و عدم ارائه گزارش مطابق با اصول و استانداردهای حسابداری پذیرفته شده است. عملکرد حسابرسی توسط سازمانها به نهادهای فردی خاص در این ارزیابی واگذار می شود ، به طوری که شرکت ممکن است نظر بی طرفانه ای در صورت های مالی خود بدست آورد. مؤسسه حسابرسی معمولاً قبل از ارائه صورتهای مالی به عموم مردم ، ممیزی را انجام می دهد و اطمینان حاصل می کند که داده ها نمایانگی واقعی و منصفانه ای از وضعیت مالی شرکت را ارائه می دهند.

تفاوت بین حسابداری و حسابرسی چیست؟

حسابداری و حسابرسی هر دو به اطلاعات مالی و معاملات تجاری شرکت نیاز دارند. اصول حسابداری و حسابرسی باید مطابق با استانداردهای حسابداری انجام شود تا از رعایت مقررات قانونی و قانونی اطمینان حاصل شود. حسابداری فرایند ثبت اطلاعات مالی است ، در حالی که حسابرسی فرایند ارزیابی و اطمینان از صحت و صحت صورت های مالی تهیه شده توسط حسابداران است. حسابداران کارمندان شرکت هستند و وظیفه دارند گزارش های مالی را مطابق با سیاست های شرکت و الزامات مدیریت تهیه کنند. حسابرسان پرسنل خارج از شرکت هستند که وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که اطلاعات ثبت شده نشان دهنده تصویر واقعی شرکت است. حسابداری به داده های فعلی و معاملات انجام شده در این زمان از زمان توجه می کند ، در حالی که حسابرسی رویکردی عقب مانده و با تمرکز بر داده های گذشته و معاملات قبلاً در کتاب های حسابداری شرکت ثبت شده است.