7.1 در مقابل 7.2 زلزله

زمین لرزه ها وقایع لرزه ای هستند. همچنین به آنها مگس یا لرزش یا زلزله گفته می شود. هنگامی که پوسته زمین به طور ناگهانی انرژی آزاد می کند و امواج لرزه ای ایجاد می کند ، به آن زلزله می گویند. زمین لرزه ها می تواند در اثر فعالیت های طبیعی مانند لغزش زمین ، فعالیت های آتشفشانی و غیره ایجاد شود و همچنین فعالیت های انسانی مانند آزمایش های هسته ای ، انفجار مین ها و غیره.

فعالیت لرزه ای یا لرزه نگاری یک مکان به نوع ، اندازه و فرکانس یک زمین لرزه خاص اشاره دارد. آنها توسط لرزه نگار اندازه گیری می شوند و بزرگی های مختلفی دارند. بزرگی های مختلف زمین لرزه توسط مقیاس های مختلف اندازه گیری می شود. اگر بزرگی زلزله از 5 بزرگتر باشد ، به بزرگی لحظه ای مشاهده می شود. اگر کمتر از 5 باشد ، در مقیاس محلی به نام مقیاس ریشتر اندازه گیری می شود. زمین لرزه ها با بزرگی 7 ریشتر خطرناک در نظر گرفته شده و ممکن است خسارت جدی به منطقه بزرگی وارد شود.

انرژی آزاد شده توسط زمین لرزه از طریق سطح زمین منتقل نمی شود. انرژی آزاد شده در پوسته زمین پراکنده می شود و از طریق دیگر ساختارهای زیرسطحی پراکنده می شود.

تفاوت اصلی بین یک زمین لرزه 7.1 و 7.2 در بزرگی زلزله است. بزرگی یک زمین لرزه توسط لگاریتم امواج مختلف و دامنه آنها توسط لرزه نگاری محاسبه می شود. شدت زمین لرزه در اساس در مقیاس پایه 10 اندازه گیری می شود.

تفاوت بین بزرگی 7.1 ریشتری زلزله و 7.2 ریشتر زلزله به این معنی است که در مقیاس ریشتر یا در مقیاس Moment magnitude اختلاف به بزرگی 0.1 ریشتر است. بزرگی 1/1 بزرگی چیزی است که قابل توجه است زیرا صدمات ناشی از دامنه موج 100 درصد بیشتر است. این منجر به افزایش 100 درصدی لرزش زمین و آزاد شدن 3.1 برابر بیشتر از انرژی 7.1 ریشتر می شود. انرژی منتشر شده توسط زمین لرزه ها به بزرگی 7.2 ریشتر می تواند خسارت بسیار بیشتری نسبت به زمین لرزه ای به بزرگی 7.1 در مقیاس ریشتر یا لحظه ای داشته باشد و می تواند باعث لرزیدن بیشتر پوسته زمین شود.

خلاصه:


  1. یک زمین لرزه به بزرگی 7.1 یا 7.2 ریشتر به اندازه گیری های مختلف زمین لرزه هایی که در مقیاس ریشتر یا مقیاس قدر لحظه مشاهده یا اندازه گیری می شوند ، اشاره دارد.
    زمین لرزه های 7.1 و 7.2 ریشتی دامنه های مختلفی از امواج دارند و باعث ایجاد لرزهای پوسته زمین و مقادیر مختلف خسارت می شوند.
    تفاوت بین یک زمین لرزه به بزرگی 7.1 ریشتر و یک زمین لرزه به بزرگی 7.2 ریشتر به این معنی است که در مقیاس ریشتر یا مقیاس لحظه ای اختلاف این مقدار به بزرگی 0.1 ریشتر است.
    در زمین لرزه ای به بزرگی 7.2 ریشتر ، دامنه موج 100 درصد بیشتر از یک زمین لرزه 7.1 ریشتر است. این منجر به افزایش 100 درصدی لرزش زمین و آزاد شدن 3.1 برابر بیشتر انرژی از زلزله 7.1 ریشتری می شود.

منابع