دنیای اطراف ما پر از اشکال است. در حالی که برخی از اشکال فقط در سطوح مسطح وجود دارد ، برخی دیگر در همه جای دیگر وجود دارند. این اشکال به صورت 2D یا 3D طبقه بندی می شوند.

تعریف 2D و 3D

2D به اصطلاح "دو بعدی" اطلاق می شود.

3D به اصطلاح "سه بعدی" اطلاق می شود.

جنبه های 2D و 3D

شکل 2D رقمی است که از ابعاد آن فقط طول و ارتفاع دارد. از آنجا که اشکال 2D در یک سطح صاف قرار دارند ، به عنوان شکل هواپیما یا شکل هواپیما نیز شناخته می شوند. در حالی که دارای مناطقی هستند ، اشکال 2D حجمی ندارند.

به غیر از طول و ارتفاع ، یک شکل سه بعدی نیز دارای عرض یا عمق به عنوان بعد سوم است.

تعریف ریاضی برای 2D و 3D

در ریاضیات و فیزیک ، یک شکل 2D در دو محور ، یعنی محورهای x- و y ترسیم شده است.

در حالی که ، یک شکل سه بعدی در سه محور یعنی محورهای x- ، y- و z رسم شده است.

نمونه هایی از 2D و 3D

دایره ، مثلث ، مربع ، مستطیل و پنج ضلعی برخی از متداول ترین شکل های 2D هستند.

سیلندر ، هرم ، مکعب و منشور برخی از رایج ترین نمونه های شکل های سه بعدی هستند.

خلاصه تفاوت بین 2D و 3D

یک شکل 2 بعدی یا دو بعدی به ابعاد طول و ارتفاع دارد. همچنین به عنوان اشکال هواپیما شناخته می شوند ، می توان آنها را در یک نمودار در محورهای x- و y رسم کرد. دایره ، مثلث و مربع برخی از متداول ترین نمونه های 2D هستند.

یک شکل سه بعدی یا سه بعدی به ابعاد دارای طول ، ارتفاع و عرض (عمق) است. از نظر ریاضی ، ارقام 2D روی محورهای x- ، y- و z یک نمودار رسم شده است. سیلندرها ، اهرام و مکعب ها نمونه هایی از رایج ترین شکل های سه بعدی هستند.

منابع

  • مشارکت کننده "اشکال 2D". Tutorvista. وب 12 مه 2018.
  • مشارکت کننده "شکل های سه بعدی". Learner.org. وب 12 مه 2018.
  • مشارکت کننده "تفاوت بین 2D و 3D." تفاوت بین. 1 ژوئن 2011. وب. 12 مه 2018.
  • اعتبار تصویر: https://pixabay.com/fa/square-3d-shape-symbol-icon-sign-1657985/
  • اعتبار تصویر: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Silicate-tetrahedron-plan-view-2D.png/547px-Silicate-tetrahedron-plan-view-2D.png